• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda


  (1)Okružni sud nadležan je da u prvom stepenu sudi:


  a) za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna veća od deset godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,
  v) da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na okružne sudove,
  g) da odlučuje u svim upravnim sporovima i to prema sjedištu prvostepenog upravnog organa, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđena konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita.


  (2) Okružni sud u drugom stepenu odlučuje o:

  a) žalbama protiv odluka osnovnih sudova,
  b) drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.


  (3) Ostala nadležnost okružnog suda je da:


  a) rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa svog područja u skladu sa zakonom,
  b) odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na svom području,
  v) odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke,
  g) postupa po mlobama za pomilovanje u skladu sa zakonom,
  d) rješava o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža,
  đ) pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i 
  e) vrši druge poslove određene zakonom.


  Član 31. Zakona o sudovima («Sl.glasnik RS»broj:38/12)

  514 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1