• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  Okružni sud u Prijedoru osnovan je za područje Osnovnih sudova u Prijedoru, Novom Gradu i Kozarskoj Dubici.
   Poslovi i zadaci iz djelokruga rada suda vrše se u organizacionoj jedinici sudija (u okviru koje postoje dva odjeljenja) i organizacionoj jedinici sudske uprave ( u okviru koje postoje tri sektora), tako da poslove iz djelokruga rada suda vrše osnovne organizacione jedinice i to:

  A - Sudska odjeljenja:   


  • Krivično -  odjeljenje,
  • Građansko - odjeljenje,

  B - Odjeljenje sudske uprave:


  • Sektor za poslove pisarnice,
  • Sektor za administrativno i pomoćno-tehničke poslove i
  • Sektor za računovodstvene poslove.

  Djelokrug organizacionih jedinica:

  A - Sudska odjeljenja:   

  1. Krivično - odjeljenje Okružnog suda u Prijedoru ( u daljem tekstu: suda) obavlja poslove suđenja u krivično pravnoj oblasti u okviru nadležnosti utvrđene Zakonom, a u svom sastavu ima sudska vijeća i sudije pojedince, čiji se sastav i broj utvrđuje Rasporedom rada sudija i drugih zaposlenih u sudu.

  2. Građansko - odjeljenje suda obavlja poslove u parničnim, vanparničnim, ostavinskim i izvršnim predmetima u okviru nadležnosti utvrđene Zakonomm a u svom sastavu ima sudska vijeća, čiji se sastav i broj utvrđuje Rasporedom rada sudija i drugih zaposlenih u sudu.

  Krivično odnosno građansko odjeljenje će obavljati i poslove u drugim vrstama predmeta (upravnim, prekršajnim i dr.) koje predsjednik suda odredi Rasporedom rada sudija i drugih zaposlenih u sudu.

  B - Odjeljenje sudske uprave

  1. Sektor za poslove pisarnice obavlja poslove iz nadležnosti prijemne kancelarije, pisarne, otpreme pošte i arhiva a koji  se odnose na rad sa spisima suda, vođenje propisanih upisnika i pomoćnih knjiga, prijem i odašiljanje pošte, izdavanje odgovarajućih uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi evidencija, održavanje sudskog depozita, vođenje propisanih statistika i evidencija, sastavljanje izvještaja sa podacima neophodnim za praćenje rada suda, poslove arhiviranja spisa, kao i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug ovog sektora, kao i poslove po naredbama i uputsvima predsjednika suda.

  2. Sektor za administrativno i pomoćno-tehničke poslove obavlja poslove kojima se obezbjeđuju uslovi za pravilan rad i poslovanje suda u smislu organizovanja unutrašnjeg poslovanja, brige o blagovremenom i urednom vršenju poslova u sudu, obezbjeđivanje uslova za rad sudija i ostalih zaposlenika u sudu, obavljanje poslova u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudija i ostalih zaposlenika u sudu, briga o stručnom usavršavanju sudija i ostalih zaposlenika, osnivanje sudske biblioteke, vođenje sudske statistike i izrada izvještaja o radu suda, poslove međunarodne pomoći, poslove upravljanja sudskom zgradom i imovinom suda,  davanja informacija i upućivanje stranaka, briga o voznom parku suda i prevozu sudija i drugih zaposlenika, održavanje higijene i čistoće zgrade, ispravnosti svih uređaja suda, briga o kompjuterskoj  i mrežnoj opremi i sistemu veza kao  i sve druge poslove određene zakonom i drugim propisima, kao i poslove po naredbama i uputsvima predsjednika suda.

  3. Sektor za računovodstvene poslove obavlja poslove kojima se obezbijeđuju uslovi za pravilan rad suda u smislu organizovanja  materijalno-finansijskog poslovanja sa strankama i budžetskog poslovanja, obračun plata i ostalih naknada, poslovi nabavki za potrebe suda, održavanje veze sa Trezorom Republike Srpske i pravovremeno podnošenje finansijskih  izvještaja, poslove sudskih pologa (primanje, čuvanje i izdavanje pologa), vođenje raznih  evidencije o naplati sudske takse i troškova krivičnog postupka, stanje sudskog depozita i sve druge poslove određene zakonom i drugim propisima, kao i poslove po naredbama i uputsvima predsjednika suda.

  381 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1