• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Konkurs za prijem radnika - viši stručni saradnik

  10.05.2023.

  Prijem radnika - Okružni sud u Prijedoru

   

  Oblast: Pravo

  Rad na: Neodređeno vrijeme

  Regija: Prijedor

  Otvoreno do:25.05.2023.godine

  Broj izvršilaca: 1

   

  OPIS RADNOG MJESTA:

   

              1.  Viši stručni saradnik – 1 izvršilac

             

              Opis poslova:

             

  -pomaže sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta,

  -vrši analizu pravnih pitanja,

  -pismeno izrađuje  nacrte sudskih odluka pod nadzorom sudije-predsjednika vijeća

  -vrši poslove praćenja i proučavanja sudske prakse i

  -obavlja i druge stručne poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda, sudija i sekretara suda.

   

  OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

   

              1.Opšti uslovi:

  - da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

  - da je stariji od 18 godina

  - da ima opštu zdravstvenu sposobnost

  - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

  - da se protiv njega ne vodi krivični postupak

   

              2.         Posebni uslovi:

  - VII stepen školske spreme, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i 3 godine radnog iskustva u struci.

   

  Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to original ili fotokopije sljedećih dokumenata:

  -           lične karte ili pasoša

  -           diplome o završenoj stručnoj spremi

  -           dokaz o traženom radnom iskustvu

  -           uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu

   

  Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda.

   

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

   

  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.

   

  Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, Ulica Nikole Pašića bb, Prijedor.

   

  Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

   

  Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

   

  Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj internet stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

  - uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH;

  - uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

  - diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;

  - uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj insituciji, odnosno, organu uprave.

   

  Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdida kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata  po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

   

   

  Predsjednik suda

  Mr Duško Miloica

   

  U Prijedoru, 08.05.2023.godine

  Broj: 16-0-SU-23-000-212

   

   

  Konkurs za prijem radnika - stručni savjetnik

  21.12.2022.

  Prijem radnika - Okružni sud u Prijedoru

   

  Oblast: Pravo

  Rad na: određeno vrijeme do 12 mjeseci

  Regija: Prijedor

  Otvoreno do: 05.01.2023. godine

  Broj izvršilaca: 1

   

   

  OPIS RADNOG MJESTA:

   

  1.                  Stručni savjetnik – 1 izvršilac

   

   -Opis poslova:

  -pomaže sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta,
  -vrši analizu pravnih pitanja,
  -pismeno izrađuje  nacrte sudskih odluka pod nadzorom sudije-predsjednika vijeća,
  -vrši poslove praćenja i proučavanja sudske prakse,
  -obavlja i druge stručne poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda,sudija i sekretara   suda.  OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

   

   1. Opšti uslovi:

  - da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
  - da je stariji od 18 godina
  - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora  od najmanje šest mjeseci ili za             krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
  - da ima opštu zdravstvenu sposobnost
  - da se protiv njega ne vodi krivični postupak

   

       2. Posebni uslovi::

             

              Za radno mjesto pod brojem 1:

  -  VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje dve godine.

   

  Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to original ili fotokopije sljedećih dokumenata:

  -  lične karte ili pasoša
  - diplome o završenoj stručnoj spremi
  -  dokaz o traženom radnom iskustvu
  -  dokaz  o položenom pravosudnom ispitu

   

  Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda.

   

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

   

  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.

   

  Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, Ulica Nikole Pašića bb, Prijedor.

   

  Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

   

  Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

   

  Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj internet stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

  - uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH;
  - uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
  - diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;
  - uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj insituciji, odnosno, organu uprave.

   

  Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi  da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata  po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

   

   

   

   

   

  Predsjednik suda

  Mr Duško Miloica

   

  U Prijedoru, 19.12.2022. godine

  Broj: 16-0-SU-22-000-452

   

   

   

   

   

   

   

  Konkurs za prijem radnika- spremačica na održavanju čistoće - čistačica

  01.11.2022.

  Prijem radnika - Okružni sud u Prijedoru

   

  Oblast: Pomoćno – tehnički poslovi

  Rad na: Neodređeno vrijeme

  Regija: Prijedor

  Otvoreno do:10.11.2022.godine

  Broj izvršilaca: 1

   

   

  OPIS RADNOG MJESTA:

   

   

  1.Spremačica na održavanju čistoće – 1 izvršilac

   

  -Opis poslova:

   

  -vrši čišćenje radnih prostorija, sanitarnih prostora i uređaja, stepeništa, prozora i staklenih površina, tepiha i drugih tekstilnih materijala koji se nalzi u radnim prostorijama, redovno i blagovremeno svakog 1-og radnog dana u mjesecu za taj mjesec osigurava, tečnost, papir, sapun i ostala sredstva za održavanje sanitarnih čvorova od ekonoma i brine se za njihovu popunu u sanitarnim čvorovima, vrši zamjenu zavjesa u kancelarijama, pere zavjese obavezno jednom mjesečno, iznosi smeće na deponiju, blagovremeno saopštava domaru i sekretaru suda o kvarovima i neispravnim instalacijama u zgradi suda i kvarovima na sredstvima kojima rukuje i obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda i sekretara suda

   

            

  OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

   

              1.         Opšti uslovi:

  - da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

  - da je stariji od 18 godina

  - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora  od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

  - da ima opštu zdravstvenu sposobnost

  - da se protiv njega ne vodi krivični postupak

   

              2.         Posebni uslovi::

              - završena osnovna škola i 6 (šest) mjeseci rada na istim ili sličnim poslovima.

   

  Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to original ili fotokopije sljedećih dokumenata:

  -           lične karte ili pasoša

  -           diplome o završenoj stručnoj spremi

  -           dokaz o traženom radnom iskustvu

   

  Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda.

   

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju i testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

   

  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.

   

  Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, Ulica Nikole Pašića bb, Prijedor.

   

  Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

   

  Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

   

  Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj internet stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

  - uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH;

  - uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

  - diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;

  - uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj insituciji, odnosno, organu uprave.

   

  Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdida kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata  po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

   

   

   

  Predsjednik suda

  Mr Duško Miloica

   

  U Prijedoru, 24.10.2022. godine

  Broj: 16-0-SU-22-000-381

   

   

   

   

   

   

  Konkurs za prijem radnika daktilograf i blagajnik

  13.07.2022.

  Prijem radnika - Okružni sud u Prijedoru

   

  Oblast: Administracija i računovodstvo

  Rad na: Neodređeno vrijeme

  Regija: Prijedor

  Otvoreno do:28.07.2022.godine

  Broj izvršilaca: 2

   

   

  OPIS RADNOG MJESTA:

   

   

  1.Daktilograf – 1 izvršilac

   

  -Opis poslova:

  obavlja sve poslove na prepisu i sravnjenju materijala i otklanjanju eventualnih grešaka,vrši daktilografske poslove po diktatu, učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama na javnim sjednicama i ročištima, vrši snimanje u sudnici,izrađuje transkripte zapisnika sa glavnog pretresa, dostvlja spise na potpis predsjedniku i članovima vijeća, postupa po naredbama u spisima, sređuje spise, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava suda i stara se o urednosti spisa koji su im dodijeljeni u rad, vrši popis spisa i pričvršćuje priloge za omot spisa metalnim mehanizmom, sravnjava prepisanu poštu i otklanja eventualne greške, popunjava obrasce rješenja o naknadama svjedocima, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda, sudija, sekretara suda i šefa pisarnice.

   

              2. Referent za blagajničke poslove – 1 izvršilac

   

                    - Opis poslova:

  vrši obračun plata  i drugih naknada uz vođenje odgovarajuće evidencije, vrši     obračun ostalih ličnih primanja (ugovor o djelu, nagrade vještaka idr.),     izrađuje platne liste i doprinosa na plate, vrši ulaganja izvještaja od trezora, vrši prijem i obradu finansijskih dokumenata za sud, likvidira rješenja za sudske vještake, tumače, advokate, fakture i sl. i unosi u obrasce propisane          trezorskim poslovanjem, svu obrađenu dokumentaciju dostavlja Šefu       računovodstva radi kontrole, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika   suda, sekretara suda i šefa računovodstva.

   

  OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

   

              1.         Opšti uslovi:

  - da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

  - da je stariji od 18 godina

  - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora  od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

  - da ima opštu zdravstvenu sposobnost

  - da se protiv njega ne vodi krivični postupak

   

              2.         Posebni uslovi::

                          Za radno mjesto pod brojem 1:

   

  -IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska ili gimnazija, poznavanje rada na  računaru i najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

                         

                          Za radno mjesto pod brojem 2:

       

  -IV stepen stručne spreme, završena ekonomska škola, poznavanje rada na    računaru i najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

   

  Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to original ili fotokopije sljedećih dokumenata:

  -           lične karte ili pasoša

  -           diplome o završenoj stručnoj spremi

  -           dokaz o traženom radnom iskustvu

   

  Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda.

   

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju i testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

   

  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.

   

  Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, Ulica Nikole Pašića bb, Prijedor.

   

  Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

   

  Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

   

  Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj internet stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

  - uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH;

  - uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

  - diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;

  - uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj insituciji, odnosno, organu uprave.

  Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdida kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata  po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

   

   

   

  Predsjednik suda

  Mr Duško Miloica

   

  U Prijedoru, 11.07.2022. godine

  Broj: 16-0-SU-22-000-265

   

   

   

   

   

   

  Konkurs za prijem radnika - Viši stručni saradnik

  22.06.2022.

  Prijem radnika - Okružni sud u Prijedoru

   

  Oblast: Pravo

  Rad na: Neodređeno vrijeme

  Regija: Prijedor

  Otvoreno do:07.07.2022.godine

  Broj izvršilaca: 1

   

  OPIS RADNOG MJESTA:

      1.  Viši stručni saradnik – 1 izvršilac           

       Opis poslova:
  -pomaže sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta
  -vrši analizu pravnih pitanja,

  -pismeno izrađuje  nacrte sudskih odluka pod nadzorom sudije-predsjednika vijeća
  -vrši poslove praćenja i proučavanja sudske prakse i
  -obavlja i druge stručne poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda, sudija i sekretara suda.

   

  OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

   

    1.Opšti uslovi:

  - da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

  - da je stariji od 18 godina

  - da ima opštu zdravstvenu sposobnost

  - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

  - da se protiv njega ne vodi krivični postupak

   

   2.         Posebni uslovi:

  - VII stepen školske spreme, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i 3 godine radnog iskustva u struci.

   

  Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to original ili fotokopije sljedećih dokumenata:

  -           lične karte ili pasoša

  -           diplome o završenoj stručnoj spremi

  -           dokaz o traženom radnom iskustvu

  -           uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu

   

  Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda.

   

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

   

  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.

   

  Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, Ulica Nikole Pašića bb, Prijedor.

   

  Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

   

  Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

   

  Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj internet stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

  - uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH;

  - uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

  - diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;

  - uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj insituciji, odnosno, organu uprave.

   

  Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdida kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata  po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

   

   

  Predsjednik suda

  Mr Duško Miloica

   

  U Prijedoru, 20.06.2022.godine

  Broj: 16-0-SU-22-000-223

   

   

  411 PREGLEDA

  Konkurs za prijem radnika

  09.02.2022.

  Prijem radnika - Okružni sud u Prijedoru

   

  Oblast: Pravo

  Rad na: određeno vrijeme do 12 mjeseci ( IPA 2019. „Unapređenje rada na predmetima        ratnih zločina u BiH“).

   

  Regija: Prijedor

  Otvoreno do: 24.02.2022. godine

  Broj izvršilaca: 1

   

   

  OPIS RADNOG MJESTA:

   

  1.Diplomirani pravnik – 1 izvršilac

   

                          - Opis poslova:

                          pomaže sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta,                                             vrši analizu pravnih pitanja, pismeno izrađuje  nacrte                                          sudskih odluka pod nadzorom sudije-predsjednika                                                      vijeća, vrši poslove praćenja i proučavanja sudske prakse,                                     obavlja i druge stručne poslove pod nadzorom i po uputstvima                            predsjednika suda, sudija i sekretara suda.

   

  OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

   

              1.         Opšti uslovi:

  - da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

  - da je stariji od 18 godina

  - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora  od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

  - da ima opštu zdravstvenu sposobnost

  - da se protiv njega ne vodi krivični postupak

   

              2.         Posebni uslovi::

             

              Za radno mjesto pod brojem 1:

  -VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik sa radnim iskustvom od najmanje dve godine na pravnim poslovima od završetka fakulteta

   

   

  Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to original ili fotokopije sljedećih dokumenata:

  -           lične karte ili pasoša

  -           diplome o završenoj stručnoj spremi

  -           dokaz o traženom radnom iskustvu

   

  Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda.

   

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

   

  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.

   

  Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, Ulica Nikole Pašića bb, Prijedor.

   

  Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

   

  Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

   

  Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj internet stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

  - uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH;

  - uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

  - diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;

  - uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj insituciji, odnosno, organu uprave.

   

  Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi  da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata  po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

   

   

   

  Predsjednik suda

  Mr Duško Miloica

   

  U Prijedoru, 07.02.2022. godine

  Broj: 16-0-SU-22-000-096

   

   

   

   

   

   

  • 1 - 6 / 8
  • 1
  • 2