• logo
 • Okružni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Konkurs za prijem radnika stručni saradnik

  18.08.2021.

  Prijem radnika - Okružni sud u Prijedoru

   

  Oblast: Pravo

  Rad na: Neodređeno vrijeme

  Regija: Prijedor

  Otvoreno do: 02.09.2021.godine

  Broj izvršilaca: 1

   

   

  OPIS RADNOG MJESTA:

   

  1.Viši stručni saradnik – 1 izvršilac

   

  -pomaže sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta,

  -vrši analizu pravnih pitanja,

  -pismeno izrađuje  nacrte sudskih odluka pod nadzorom sudije-predsjednika vijeća

  -vrši poslove praćenja i proučavanja sudske prakse i

  -obavlja i druge stručne poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda, sudija i sekretara suda.

   

   

  OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

   

              1.         Opšti uslovi:

  - da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

  - da je stariji od 18 godina

  - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora  od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

  - da ima opštu zdravstvenu sposobnost

  - da se protiv njega ne vodi krivični postupak

   

              2.         Posebni uslovi::

             

   

  -VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i  radnim iskustvom od najmanje tri  godine na pravnim poslovima od završetka fakulteta

   

   

  Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to original ili fotokopije sljedećih dokumenata:

  -           lične karte ili pasoša

  -           diplome o završenoj stručnoj spremi

  -           dokaz o traženom radnom iskustvu

  -           dokaz o položenom pravosudnom ispitu

   

  Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda.

   

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

   

  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.

   

  Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, Ulica Nikole Pašića bb, Prijedor.

   

  Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

   

  Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

   

  Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj internet stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

  - uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH;

  - uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

  - diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;

  - uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj insituciji, odnosno, organu uprave.

   

  Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi  da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata  po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

   

   

   

  Predsjednik suda

  Mr Duško Miloica

   

  U Prijedoru, 16.08.2021. godine

  Broj: 16-0-SU-21-000-376

   

   

   

   

   

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1