Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u Prijedoru

mail print fav manja slovaveca slova

Žalbe na sudske odluke

Kada su u pitanju predmeti o kojima ovaj sud odlučuje u drugom stepenu žalba se predaje prvostepenom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotne stranke nakon čega sud žalbu sa kompletnim spisom dostavlja ovom sudu na odlučivanje.
U pogledu predmeta u kojima je ovaj sud nadležan u prvom stepenu, Prijem žalbi na odluke Okružnog suda u Prijedoru vrši se svaki radni dan od 07.00 – 15.00 časova u pisarnici ovog suda. Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu, kao redovan pravni lijek, nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena.
Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani, koja u rokovima određenim procesnim zakonima može dostaviti odgovor na žalbu.
Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Vrhovnom sudu Republike Srpske, koji je od tog trenutka stvarno nadležan za taj predmet. Kada su u pitanju predmetu u kojima po žalbi odlučuje vijeće ovog suda, spis će se nakon prijema žalbe dostaviti tom vijeću na odlučivanje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh