Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u Prijedoru

mail print fav manja slovaveca slova

Konkurs za prijem pripravnika 2021

10.03.2021.

Prijem radnika - Okružni sud u Prijedoru

 

Oblast: Pravo

Rad na: određeno vrijeme

Regija: Prijedor

Otvoreno do:25.03.2021. godine

Broj izvršilaca: 1

 

 

OPIS RADNOG MJESTA:

 

 

1.                  - Sudijski pripravnik/volonter –1  (jedan) izvršilac

-Opis poslova:

obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika i sekretara suda, obavlja poslove u skladu sa programom početne obuke, koji utvrđuje JU Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS, u toku pripravničke prakse raspoređuje se na sve referate periodično, radi sticanja potrebnih stručnih znanja i vještina, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

 

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

            1.         Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

- da je stariji od 18 godina

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora  od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

 

            2.         Posebni uslovi:

 

-          VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 

-           lične karte ili pasoša

-           diplome o završenoj stručnoj spremi

 

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

 

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.

 

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, Ulica Nikole Pašića bb, Prijedor.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

 

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

 

 

Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj internet stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

- uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH;

- diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;

- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj insituciji, odnosno, organu uprave.

 

Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi  da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata  po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

 

 

 

 

Predsjednik suda

Mr Duško Miloica

 

U Prijedoru, 10.03.2021. godine

Broj: 16-0-SU-21-000-139

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Obavještenje - Konkurs za prijem radnika - Stručni saradnik

12.01.2021.

Prijem radnika - Okružni sud u Prijedoru

Oblast: Pravo i administracija 
Rad na: određeno vrijeme do 24 mjeseca ( IPA 2019. „Unapređenje rada na predmetima   ratnih zločina u BiH“).

Regija: Prijedor
Otvoreno do: 28.01.2021.
Broj izvršilaca: 2


OPIS RADNOG MJESTA:

1. Diplomirani pravnik – 1 izvršilac

- Opis poslova:

Pomaže sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta, vrši analizu pravnih pitanja, pismeno izrađuje  nacrte sudskih odluka pod nadzorom sudije-predsjednika vijeća, vrši poslove praćenja i proučavanja sudske prakse,obavlja i druge stručne poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda, sudija i sekretara suda.

2. Daktilograf – 1 izvršilac

Obavlja sve poslove na prepisu i sravnjenju materijala i otklanjanju eventualnih grešaka,vrši daktilografske poslove po diktatu, učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama na javnim sjednicama i ročištima, vrši snimanje u sudnici,izrađuje transkripte zapisnika sa glavnog pretresa, dostvlja spise na potpis predsjedniku i članovima vijeća, postupa po naredbama u spisima, sređuje spise, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava suda i stara se o urednosti spisa koji su im dodijeljeni u rad, vrši popis spisa i pričvršćuje priloge za omot spisa metalnim mehanizmom, sravnjava prepisanu poštu i otklanja eventualne greške, popunjava obrasce rješenja o naknadama svjedocima, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda, sudija, sekretara suda i šefa pisarnice.
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1. Opšti uslovi: 
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
- da je stariji od 18 godina
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora  od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

2. Posebni uslovi::
Za radno mjesto pod brojem 1:

- VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik sa radnim iskustvom od najmanje dve godine na pravnim poslovima od završetka fakulteta

Za radno mjesto pod brojem 2:

      -  IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska ili gimnazija, poznavanje rada na    računaru i najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to original ili fotokopije sljedećih dokumenata:
- lične karte ili pasoša
- diplome o završenoj stručnoj spremi 
- dokaz o traženom radnom iskustvu

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, Ulica Nikole Pašića bb, Prijedor. 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj internet stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
- uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH;
- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
- diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;
- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj insituciji, odnosno, organu uprave.

Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi  da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata  po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.Predsjednik suda
Mr Duško Miloica

U Prijedoru, 11.01.2021. godine
Broj: 16-0-SU-21-000-016Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh