Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u Prijedoru

Plan liberalizacije mjera vezanih za pandemiju COVID-19 (corona) virusa

05.05.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU
Broj: 016-0-Su-20-000-182
Dana, 05.05.2020. godine

Povodom postepenog ublažavanja mjera, koje su na snazi, shodno epidemilološkoj situaciji vezano za pandemiju COVID-19 (corona) virusa, u smislu nadzora i kontrole pojave i širenja istog, u skladu sa Odlukom o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini VSTS BiH, broj: 08-02-2-1020-55/2020 od 30.04.2020.g. kao i Obaviještenja Ministarstva pravde Republike Srpske broj 08.020/052-2424/20-10, od 29.04.2020.g., na osnovu člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 09/2014.g.) predsjednik Okružnog suda u Prijedoru, dana 05.05.2020.g., donosi sljedeći

P L A N
liberalizacije mjera
vezanih za pandemiju COVID-19 (corona) virusa

Shodno epidemilološkoj situaciji vezano za pandemiju COVID-19 (corona) virusa, u vezi neophodnih mjera i aktivnosti u smislu nadzora i kontrole pojave i širenja istog, te liberalizaciji istih, u skladu sa relevantnim odlukama, zaključcima i preporukama štabova za vanredne situacije i drugih nadležnih organa za upravljanje krizom, kao i načinu rada i odlučivanja u drugostepenim sudovima (gdje se odluke donose u većini slučajeva bez održavanja glavnih pretresa i rasprava), u Okružnom sudu u Prijedoru postupaće se na sledeći način:

- do 15.05.2020.g. radi obezbjeđenja nasmetanog rada i zaštite svih, radno vrijeme svih sudija i ostalih zaposlenih, u Okružom sudu u Prijedoru će trajati od 09,00 do 14,00 časova;

- sudije i zaposleni koji dolaze javnim prevozom na posao iz drugih opština i gradova, dok javni prevoz ne profunkcioniše, nisu obavezni dolaziti na posao, s tim što će se tim sudijama omogućiti rad od kuće u skladu sa odlukom VSTS BiH broj 08-02-2-1020-45/2020 od 27.04.2020.g.;

- od 15.05.2020.g.  radno vrijeme svih sudija i ostalih zaposlenih, u Okružom sudu u Prijedoru će trajati od 07,00 do 15,00 časova ( tj. puno radno vrijeme);

 -  nad svim sudijama i ostalim zaposlenim, kao i ostalim strankama koji ulaze u zgradu suda, izvršiće se neophodne epidemiološke, sanitarne i dr. mjere, i to obavezna dezinfekcija obuće,  dezonfekcija ruku i mjerenje temperature;

 - službena lica Sudske policije će na ulazu u sud svim sudijama, zaposlenim i strankama, mjeriti temperaturu, te će svakom, čija temperatura bude prelazila 37 stepeni C biti onemogućen ulazak u sudsku zgradu;

 - sudije i ostali zaposleni, kao i stranke, tokom boravka u prostorijama zgrade suda, su obavezni nositi zaštitne maske ili vizire i zaštitne rukavice te poštivati pravila propisane socijalne distance;  

- nastaviće se dezinfekcija prostorija;

 - sudije, Okružnog suda u Prijedoru, mogu zakazivati ročišta, samo na način i u prostorijama u kojima je moguće obezbjediti adekvatnu socijalnu distancu svih prisutnih i konstantno prirodno provjetravanje, vodeći računa o hitnosti predmeta, starosti predmeta, te broju učesnika u postupku;

 - u krivičnim predmetima sa Okružnim javnim tužilaštvom u Prijedoru, sinhronizovaće se i koordinisati mjere kao i njihova libralizacija;

 - prema pritvorenim licima, smještenim u pritvorskim jedinicama kazneno-popravnih ustanova u Republici Srpskoj, ne dozvoljavati posjete za članove porodica i drugih lica osim posjete branioca; 

 - kontakte sa strankama svesti na najmanju moguću mjeru, pri čemu iste savjetovati da podneske predaju isključivo putem Pošta RS, a za lični prijem pismena od stranaka zahtjevati poštivanje pravila propisane distance i korištenje mjera lične zaštite (nošenje maske i rukavica);

 - zaposleni u periodu do 15.05.2020.g., neće koristiti pauzu van zgrade suda;

 - za vrijeme radnog vremena nisu dozvoljeni izlasci iz zgrade suda osim ukoliko to nije neophodno, (uz prethodno odobrenje rukovodilaca);

 -  upozoravaju se svi zaposleni, da budu odgovorni u smislu svog zdravstvenog stanja, te da u slučaju zdravstvenih problema (povišene temperature i sl.) ne dolaze na posao;

 - svakodnevno će se pratiti i nadzirati epidemiološka situacija kako u Okružnom sudu u Prijedoru, tako i u Gradu Prijedoru, kako bi se u slučaju pogoršanja iste, pravovremeno i adekvatno reagovalo;

 - sa ovim Planom upoznaće se svi učesnici u postupcima (stranke, advokati, Pravobranilaštvo RS i dr.);

 - stavlja se van snage odluka, Okružnog suda u Prijedoru, broj: 016-0-Su-20-000-116 od dana, 16.03.2020. godine;

 -  o ovom Planu biće obavješteni, VSTS BiH, Ministarstvo pravde Republike Srpske i kao i advokatska komora Republike Srpske, a isti će biti dostupan i javnosti na web stranici Okružnog suda u Prijedoru.

 - ovaj Plan stupa na snagu 05.05.2020.g i primjenjuje se dok se ne donese novi odnosno dok je na snazi vanredno stanje.

Predsjednik suda:
Mr Duško Miloica


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh